Kirabudur.Com KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesi gereği; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğü kapsamında olan bu yazı: KVKK gereği www.kirabudur.com sitesinin üyelerce kullanımı esnasında elde edilen veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak bilgilendirme amaçlıdır. İş bu bilgilendirme yazısı; üye ve kullanıcıların sitenin kullanımı esnasında www.kirabudur.com tarafından toplanan veya üye ve kullanıcıların siteye yükledikleri kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amaçlı olarak verilerin hangi amaçla işleneceği, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, İlgili kişinin KVKK gereğince hakları, kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri gibi konularda açık ve net bir biçimde üye ve kullanıcıları bilgilendirme amaçlıdır.

 

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Veri Toplama Yöntemi

www.kirabudur.com sitesinin kullanımı sırasında bilgilendirme metninde belirtildiği gibi elde edilen kişisel veriler; üye ve kullanıcılar için daha iyi bir hizmet sunabilmek, üye ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hataları gidermek, sistem performansını artırmak amaçlı olarak işlenmektedir. www.kirabudur.com bu amacı gerçekleştirebilmek için üye ve kullanıcıların kişisel verileri aşağıda açıkça anlatıldığı üzere şartlar kapsamında işlenmektedir.

 

Söz konusu veri elde etme yöntemlerinden birisi, üye ve kullanıcıların siteyi bizzat veya yetkilendirdikleri kişilerin aktif kullanması, üye oldukları esnada üyelerce verilen aktif bilgiler sonucunda elde edilen verilerdir. Diğer bir veri elde etme yöntemi ise üye ve kullanıcılar tarafından sitenin kullanılması esnasında doğabilen, ortaya çıkan kişisel verilerdir

 

Tanımlar Eşliğinde Açıklamalar

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. www.kirabudur.com tarafından veri sorumlusu sıfatıyla iş bu veriler işlenecektir.

Veri İşleyen : www.kirabudur.com’un verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Kişisel Veri : Siteyi kullanan üyelere veya kullanıcılara ilişkin her türlü bilgi; “isim-soyisim, ev,iş,cep telefonu, adres, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, yaş, meslek, üyelik bilgileri, e-posta parola, her türlü konum ve site içi ödemelere ilişkin veriler, parmak izi verisi(mobil uygulama kullanımında uygulamaya giriş amaçlı-onay dahilinde), mesajlar, anket cevapları… vs her türlü içerik. İlgili üye ya da kullanıcı bu verileri sitede açık şekilde yayınlayarak alenileştirmişse bu verilerin işlenmesinde açık rıza şartı aranmaz!

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. İş bu özel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir veya aktarılabilir.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması zorunludur.

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Şartları

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ve aktarılamaz ancak;

*Kanunlarda açıkça öngörülmesi

*Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

*Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

*İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde üye veya kullanıcının açık rızası aranmaksızın www.kirabudur.com tarafından kişisel verilerinin gerekli görülen kurum kuruluş ya da başkaca şirketler, sosyal medya, vs. işlenmesi ve aktarılması mümkündür.

 

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel veriler, ilgili üye veya kullanıcının açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz ancak www.kirabudur.com KVKK 6. Maddedeki şartları sağlaması koşuluyla ilgili verileri istisnai olarak aktarabilir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

www.kirabudur.com sitesinin kullanımı esnasında elde edilen kişisel veriler; KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde söz konusu bu kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine www.kirabudur.com tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

Veri Sorumlusu www.kirabudur.com’un Yükümlülükleri

www.kirabudur.com, kişisel verileri işleme konu olan üye veya kullanıcılara yönelik olarak;

*KVKK ve ilgili mevzuat gereği aydınlatma ve gerekli açıklamayı yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.(İş bu metin bu yükümlülük doğrultusunda hazırlanmış olup, ilerleyen tarihlerde yapılacak güncellemeler sitede yayınlandıkları anda yürürlüğe girecektir.)

* İlgililerin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek

* İlgililerin kişisel verilerine hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek

* Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve bu amaçla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak

www.kirabudur.com ile www.kirabudur.com’ca görevlendirilen veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder

www.kirabudur.com, kendi kurum veya kuruluşunda, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır

*İlgililerin işlenen kişisel verilerinin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, www.kirabudur.com bu durumu en kısa sürede ilgilisine bildirir.

 

Kişisel Veri Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

Üyeler, bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları şahsi üyelik hesaplarından güncelleyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üyelerin bu bilgilerinin güncel olmadığı koşullarda www.kirabudur.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ilgili üyeler sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla birlikte kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kişisel verileri söz konusu olan üye veya kullanıcıların www.kirabudur.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Yukarıda bahsi geçen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkı mevcut olup, başvuru gereği www.kirabudur.com tarafından aşağıda anlatıldığı şekilde gereği yapılacaktır.

 

Veri Sorumlusu’na(www.kirabudur.com) Başvuru

Üye veya Kullanıcılar KVKK kapsamında ilgili taleplerini yazılı olarak “Bahçesaray Mah. 135. Cadde Necmettin Erbakan Bulvarı No:101 Merkez/Aksaray” adresinde mukim www.kirabudur.com’a iletebilir. www.kirabudur.com başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVKK kanununda belirlenen tarifedeki ücret ilgili kişiden talep edilebilir.

Söz konusu talepte talep edenin kimliği tespit edilebilecek belgeleri eklemesi zorunlu olup; talep eden ilgili başvurusunda; İsim - soyisim – imza(yazılı başvuru için), T.C. kimlik numarası, talep eden ilgili yabancı ise hangi ülke vatandaşı olduğu ve pasaport numarası, ülkesine ait kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, e-posta adresi, telefon-faks numarası, açık bir şekilde talep konusu, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin başkaca bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

www.kirabudur.com talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili üye veya kullanıcıya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde www.kirabudur.com tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun www.kirabudur.com’un hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret talep halinde ilgiliye iade edilir.

 

KVKK İSTİSNALARI (KVKK madde 28)

Aşağıdaki hallerde KVKK hükümleri uygulanmaz!

*Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

*Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

*Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

*Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

*Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10. , zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz!

*Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

*İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

*Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

*Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

Güncellemeler ve Değişiklikler Hakkında

www.kirabudur.com, iş bu bilgilendirme metninde ilerleyen zamanlarda site üzerinde yayınlamak suretiyle güncelleyebilir ve değişiklik yapabilir. www.kirabudur.com’ca yapılan güncelleme ve değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup hüküm doğuracaktır.

Anasayfa Kategoriler İlan Ver Arama Giriş Yap